ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 - Definities

 1. SAARBARBAARS: SAARBARBAARS, gevestigd te St. Annastraat 11, 4811 XK Breda, KvK-nummer 66869455.
 2. Consument: degene die producten van SAARBARBAARS heeft aangeschaft.
 3. Partijen: SAARBARBAARS en de Consument.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en levering van diensten of producten door of namens SAARBARBAARS.
 2. SAARBARBAARS en de Consument kunnen allen afwijken van deze voorwaarden als dat schriftelijk is afgesproken.
 3. SAARBARBAARS en de Consument sluiten de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Consument of van anderen uitdrukkelijk uit.

Artikel 3 - Prijzen

 1. SAARBARBAARS hanteert prijzen in euro’s, inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratie- of verzendkosten, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.
 2. SAARBARBAARS hanteert een meerprijs vanaf €25 voor beperkte personalisatie en spoedklussen. In overleg met de Consument wordt de prijs gespecificeerd.
 3. SAARBARBAARS mag de prijzen van haar diensten en producten op haar website en in andere uitingen altijd wijzigen.
 4. Verhoging van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die SAARBARBAARS niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding of het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhoging.
 5. De Consument heeft het recht om een overeenkomst onaangedaan te maken vanwege een prijsverhoging in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

Artikel 4 - Betaling en betalingstermijn

 1. SAARBARBAARS mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het afgesproken bedrag verlangen.

 2. De Consument moet een betaling achteraf binnen na levering hebben voldaan.

 3. De betalingstermijnen die SAARBARBAARS hanteert, zijn fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien die Consument het afgesproken bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft betaald, hij automatisch in verzuim en in gebreke is, zonder dat SAARBARBAARS aan de Consument een aanmaning hoeft te sturen of in gebreke hoeft te stellen.

 4. SAARBARBAARS mag een levering afhankelijk stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

 5. De klant rekent producten direct af in de winkel.

Artikel 5 - Recht van reclame

 1. Wanneer de Consument in verzuim is, mag SAARBARBAARS het recht van reclame inroepen ten aanzien van de onbetaalde aan de Consument geleverde producten.
 2. SAARBARBAARS maakt gebruik van haar recht van reclame door een schriftelijke of elektronische mededeling aan de Consument.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

 1. Een Consument mag een online aankoop binnen 14 dagen na aankoop zonder opgave van reden ongedaan maken. Dit herroepingsrecht geldt niet wanneer:
  • het product is gebruikt
  • het een product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
  • de consument heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
 2. De bedenktijd van 14 dagen in lid 1, begint:
  • op de dag nadat de Consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling
 3. De Consument kan gebruik maken van zijn bedenktijd door een mail met dat onderwerp te sturen naar sarahboeren@gmail.com.
 4. De Consument moet het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht terugsturen naar SAARBARBAARS, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.

Artikel 7 - Vergoeding retourkosten

 1. Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling op tijd retourneert, dan betaalt de Consument de kosten daarvoor.

Artikel 8 - Retentierecht

 1. SAARBARBAARS kan gebruikmaken van haar retentierecht en in dat geval producten van de Consument bij zich houden, totdat de Consument alle nog openstaande rekeningen van SAARBARBAARS heeft betaald, tenzij de Consument voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
 2. Het retentierecht geldt ook op grond van eerdere overeenkomsten waardoor de Consument nog geld moet betalen aan SAARBARBAARS.
 3. SAARBARBAARS is niet aansprakelijk voor eventule schade die de Consument lijdt vanwege het gebruik van haar retentierecht.

Artikel 9 - Eigendomsvoorbehoud

 1. SAARBARBAARS blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de Consument alle openstaande facturen van SAARBARBAARS met betrekking tot een onderliggende overeenkomst heeft betaald, inclusief vorderingen vanwege het tekortschieten in de nakoming.
 2. Totdat die tijd in lid 1 kan SAARBARBAARS gebruikmaken van haar eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de Consument, mag de Consument de producten niet verkopen, vervreemden of op een andere manier bezwaren.
 4. Wanneer SAARBARBAARS gebruik maakt van haar eigendomsvoorbehoud, dan wordt daarmee de overeenkomst ongedaan gemaakt en mag SAARBARBAARS van de Consument schadevergoeding, gederfde winst en rente eisen.

Artikel 10 - Levering

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. Levering vindt plaats bij SAARBARBAARS, tenzij anders wordt afgesproken.
 3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de Consument aangegeven adres.
 4. Wanneer de Consument de afgesproken bedragen niet of niet op tijd betaalt, mag SAARBARBAARS haar verplichtingen opschorten totdat de Consument betaalt.
 5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, waardoor de Consument een verlate levering niet aan SAARBARBAARS kan tegenwerpen.

Artikel 11 - Levertijd

 1. De levertijden van SAARBARBAARS zijn indicatief. Indien later wordt geleverd, kan de Consument hieraan geen rechten ontlenen, tenzij schriftelijk anders wordt afgesproken.
 2. De levertijd gaat in wanneer de Consument het bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een bevestiging heeft gekregen van SAARBARBAARS.
 3. De Consument krijgt geen schadevergoeding en mag de overeenkomst niet ongedaan maken wanneer SAARBARBAARS later levert dan is afgesproken. De Consument mag de overeenkomst wel ongedaan maken wanneer dat schriftelijk is afgesproken of wanneer SAARBARBAARS niet binnen 14 dagen kan leveren, na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand of de Consument en SAARBARBAARS iets anders hebben afgesproken.

Artikel 12 - Feitelijke levering

 1. De Consument moet ervoor zorgen dat de feitelijke levering van zijn bestelde producten op tijd kan plaatsvinden.

Artikel 13 - Transportkosten

 1. De Consument betaalt de kosten voor transport, tenzij de Consument en SAARBARBAARS schriftelijk iets anders hebben afgesproken.

Artikel 14 - Verpakking en verzending

 1. Wanneer de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan moet de Consument hiervan door de vervoerder een aantekening op laten maken voordat hij het product in ontvangst neemt. Doet de Consument dit niet, dan kan hij SAARBARBAARS niet aansprakelijk stellen voor eventuele schade.
 2. Wanneer de Consument zelf het transport van een product regelt, moet hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer melden aan SAARBARBAARS. Doet de Consument dit niet, dan kan hij SAARBARBAARS niet aansprakelijk stellen voor eventuele schade.

Artikel 15 - Garantie

 1. De garantie op de producten van SAARBARBAARS is 12 maanden geldig.
 2. De garantie op producten geldt alleen voor defecten die zijn veroorzaakt door een ondeugdelijke fabricage of constructie of ondeugdelijk materiaal.
 3. De garantie geldt niet:
  • in het geval van normale slijtage
  • voor schade ontstaan door ongevallen
  • voor schade ontstaan door aangebrachte wijzigingen aan het product
  • voor schade door nalatigheid of ondeskundig gebruik door de Consument
  • wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld
 4. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de Consument op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de Consument komen of van een derde die het product ten behoeve van de Consument in ontvangst neemt.

Artikel 16 - Ruilen

 1. De klant mag een gekocht artikel ruilen. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:
  • ruilen vindt plaats binnen 14 dagen na aankoop waarbij de Consument de originele factuur kan laten zien
  • het product wordt teruggebracht in de originele verpakking en met het aangehechte originele prijskaartje
  • het product is nog niet gebruikt of beschadigd
 2. Afgeprijsde artikelen, op maat gemaakte artikelen of speciaal voor de Consument aangepaste artikelen kunnen niet worden geruild.

Artikel 17 - Vrijwaring

 1. De Consument vrijwaart SAARBARBAARS tegen alle aanspraken van anderen die verband houden met de door SAARBARBAARS geleverde producten en/of diensten.

Artikel 18 - Klachten

 1. De Consument moet een door SAARBARBAARS geleverd product zo snel mogelijk onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan dat wat de Consument redelijkerwijs mocht verwachten, dan moet de Consument SAARBARBAARS daarvan op de hoogte stellen binnen 1 maand na het vaststellen van de tekortkoming.
 3. Een Consument moet uiterlijk binnen 2 maanden na het vaststellen van de tekortkoming SAARBARBAARS hiervan op de hoogte stellen.
 4. De Consument geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat SAARBARBAARS hierop gepast kan reageren.
 5. De Consument moet aantonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen de Consument en SAARBARBAARS.
 6. Wanneer een klacht gaat over lopende werkzaamheden, dan kan de Consument niet eisen dat SAARBARBAARS andere werkzaamheden gaat verrichten dat is afgesproken.

Artikel 19 - Ingebrekestelling

 1. De Consument moet een eventuele ingebrekestelling schriftelijk kenbaar maken aan SAARBARBAARS.
 2. De Consument is ervoor verantwoordelijk dat zijn ingebrekestelling SAARBARBAARS ook daadwerkelijk op tijd bereikt.

Artikel 20 - Aansprakelijkheid Consument

 1. Wanneer SAARBARBAARS een overeenkomst aangaat met meerdere Consumenten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van de afspraken in die overeenkomst.

Artikel 21 - Aansprakelijkheid SAARBARBAARS

 1. SAARBARBAARS is alleen aansprakelijk voor schade die de Consument lijdt wanneer die schade is veroorzaak door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Wanneer SAARBARBAARS aansprakelijk is voor schade, dan geldt dat alleen voor direct schade die verband houdt met de uitvoering van een overliggende overeenkomst.
 3. SAARBARBAARS is niet aansprakelijk voor indirect schade, zoals gevolgschade, gederfde winst of schade aan derden.
 4. Wanneer SAARBARBAARS aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Is er geen verzekering gesloten of wordt geen schadebedrag uitgekeerd, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slecht indicatief en kunnen niet leiden tot enige vergoeding, ontbinding of opschorting.

Artikel 22 - Vervaltermijn

 1. Elk recht van de Consument op schadevergoeding van SAARBARBAARS vervalt 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 BW.

Artikel 23 - Ontbinding

 1. De Consument mag de overeenkomst ongedaan maken wanneer SAARBARBAARS toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen, tenzij deze tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt vanwege haar bijzondere aard of geringe betekenis.
 2. Is de nakoming van de verplichting door SAARBARBAARS nog mogelijk, dan kan de ontbinding pas plaatsvinden nadat SAARBARBAARS in verzuim is.
 3. SAARBARBAARS mag de overeenkomst met de Consument ongedaan maken, wanneer de Consument zijn verplichting uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel wanneer SAARBARBAARS kennis heeft genomen van omstandigheden die haar goede grond geven om aan te nemen dat de Consument zijn verplichtingen niet zal nakomen.

Artikel 24 - Overmacht

 1. In aanvulling op artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van SAARBARBAARS door de Consument niet aan SAARBARBAARS kan worden toegerekend wanneer er sprake is van overmacht.
 2. Onder de overmachtsituatie in lid 1 valt onder meer ook:
  • een noodtoestand zoals burgeroorlog of natuurramp
  • wanprestatie of overmacht van toeleveranciers, bezorgers of anderen
  • stroom-,elektriciteits,-internet-,computer- of telecomstoringen
  • computervirussen
  • stakingen
  • overheidsmaatregelen
  • vervoersproblemen
  • slechte wwersomstandigheden
  • werkonderbrekingen
 3. Wanneer zich een overmachtsituatie voordoet waardoor SAARBARBAARS 1 of meer verplichtingen naar de Consument niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat SAARBARBAARS deze kan nakomen.
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen zowel de Consument als SAARBARBAARS de overeenkomst schriftelijk of in zijn geheel of deels ongedaan maken.
 5. SAARBARBAARS hoeft in een overmachtsituatie geen vergoeding aan de Consument te betalen, ook niet wanneer SAARBARBAARS hiervan voordeel ervaart.

Artikel 25 - Wijziging overeenkomst

 1. Wanneer het voor de uitvoering ervan nodig is om een gesloten overeenkomst te wijzigen, kunnen de Consument en SAARBARBAARS de overeenkomst aanpassen. Dit geldt niet voor producten die de Consument heeft gekocht in een fysieke winkel.

Artikel 26 - Wijziging algemene voorwaarden

 1. SAARBARBAARS mag deze algemene voorwaarden wijzigen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang mag SAARBARBAARS altijd doorvoeren.
 3. Ingrijpende wijzigingen zal SAARBARBAARS zoveel mogelijk vooraf met de Consument bespreken.
 4. Een Consument mag bij een ingrijpende wijziging van de algemene voorwaarden de onderliggende overeenkomst opzeggen.

Artikel 27 - Overgang van rechten

 1. De Consument kan geen rechten uit een overeenkomst met SAARBARBAARS aan anderen overdragen zonder schriftelijke toestemming van SAARBARBAARS.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals in artikel 3:83 lid 2 BW.

Artikel 28 - Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer 1 of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan heeft dit geen invloed op de overige bepalingen van deze voorwaarden.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichts in de buurt komt van wat SAARBARBAARS bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Artikel 33 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op deze algemene voorwaarden en iedere onderliggende overeenkomst tussen de Consument en SAARBARBAARS is Nederlands recht van toepassing.
 2. De rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van SAARBARBAARS is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen de Consument en SAARBARBAARS, tenzij de wet iets anders bepaalt.

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 20-09-2023.